banner
Offerte?
Direct een offerte aanvragen? Neem contact met ons op via info@auxiliabeveiliging.nl.

LEVERINGSVOORWAARDEN AUXILIA BEVEILIGING B.V.

Artikel 1
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Auxilia Beveiliging B.V. sluit met betrekking tot het uitvoeren van dienstverlening voor haar opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die voorafgaan aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst en op de diensten en de werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door Auxilia Beveiliging zijn verricht.

Artikel 2
Auxilia Beveiliging B.V. is gehouden haar uitvoering van de werkzaamheden naar beste kunnen te verrichten, met inachtneming van de door de overheid gestelde eisen voor de particuliere beveiligingsorganisaties.

Artikel 3
Indien er meerdere overeenkomsten zijn gesloten tussen Auxilia Beveiliging B.V. en haar opdrachtgever, geldt de laatste in dagtekening.

Artikel 4
De eigen voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Auxilia Beveiliging B.V. deze in zijn geheel schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 5
De opdrachtgever verplicht zich tot de betaling van de overeengekomen prijs voor de overeengekomen diensten. De opdrachtgever verplicht zich Auxilia Beveiliging B.V. voldoende informatie te verschaffen om op een correcte wijze de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Artikel 6
De offertes van Auxilia Beveiliging B.V.zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn gedaan en wanneer deze door de opdrachtgever zowel schriftelijk als mondeling zijn aanvaard.

Artikel 7
Indien er van enig artikel in deze voorwaarden wordt afgeweken, conform artikel 4, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 8
Auxilia Beveiliging B.V. verplicht zich tot het verrichten van de normale dienstverlening, hiertoe behoort in ieder geval niet: het breken van werkstakingen, het op enigerlei betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen opdrachtgever of derden.

Artikel 9
De opdrachtgever verplicht zich tot betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever verzuimt te betalen, wordt de opdrachtgever zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente, administratie- en inningskosten over het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij herhaaldelijk niet nakomen van de betalingsverplichting is Auxilia Beveiliging B.V. gemachtigd de overeenkomst per direct te beëindigen, de betalingsverplichting blijft echter van kracht.

Artikel 10
Op de overeengekomen prijs mag de opdrachtgever geen korting of prijscompensatie toepassen.

Artikel 11
Indien er kostprijsverhogende wijzigingen optreden tijdens de duur van de overeenkomst is Auxilia Beveiliging B.V. gerechtigd het met de opdrachtgever overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, zulks met inachtneming van de door de overheid gestelde en nog te stellen eisen.

Artikel 12
Alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Auxilia Beveiliging B.V. worden aangegaan per kalenderjaar. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. De overeenkomst wordt (stilzwijgend) verlengd per kalenderjaar,tenzij deze uiterlijk drie maanden voor de afloop van de overeenkomst door de opdrachtgever per aangetekende brief is opgezegd.

Artikel 13
Auxilia Beveiliging B.V. is bevoegd haar prestaties op te schorten wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt.

Artikel 14
Verhuizing van de opdrachtgever is geen ontbindende voorwaarde voor de gesloten overeenkomst, hetzij het contract wordt overgenomen door de nieuwe huurder c.q. eigenaar van het object, hetzij zulks met inachtneming van de in artikel 12 genoemde opzegtermijn.

Artikel 15
De opdrachtgever zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen op of de medewerking verlenen of doen verlenen in welke vorm dan ook, aan een personeelslid van Auxilia Beveiliging B.V., om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten. Zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van €35.000,- per overtreding, opeisbaar zonder gerechtelijke tussenkomst.

Artikel 16
Auxilia Beveiliging B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade die niet te vermijden is.

Lid 1
Auxilia Beveiliging B.V. is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien dit het gevolg is van overmacht. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: (burger-) oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover Auxilia Beveiliging daardoor in haar dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, ongevallen waarbij personeel van Auxilia Beveiliging B.V. direct is betrokken en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan het bedrijf kan worden toegerekend. Auxilia Beveiliging B.V. is niet verantwoordelijk voor gevolgschade bij te lange aanrijtijden na een alarmmelding.

Lid 2
Auxilia Beveiliging B.V. is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onvoldoende of onjuiste informatieverstrekking door de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het “up to date” houden van de aan Auxilia Beveiliging verstrekte gegevens.

Lid 3
Auxilia Beveiliging B.V. is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade.

Lid 4
Auxilia Beveiliging B.V. is slechts aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die het gevolg is van grove onachtzaamheid of opzet van haar personeel of leiding indien dit door de opdrachtgever kan worden aangetoond.

Lid 5
Indien de opdrachtgever niet binnen een week na het schadevoorval Auxilia Beveiliging B.V. per aangetekende brief aansprakelijk zal stellen is Auxilia Beveiliging B.V. niet aansprakelijk voor deze schade. Dit daar de mogelijkheden voor een onderzoek naar de schade en oorzaken daarvan ernstig worden beperkt.

Lid 6
De werknemers van Auxilia Beveiliging B.V.zijn, onverminderd de eigen aansprakelijkheid van Auxilia Beveiliging B.V. , niet persoonlijk aansprakelijk ter zake van schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, tenzij er sprake is van opzettelijk toegebrachte schade of grove schuld.

Lid 7
Opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de arbeidsomstandigheden voor de werknemers van Auxilia Beveiliging B.V. welke ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitoefenen, voldoen aan de arbeidsomstandighedenwetgeving en aanverwante regelgeving. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, inclusief lichamelijk letsel, van medewerkers van Auxilia Beveiliging B.V. veroorzaakt door of ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden, en vrijwaart het bedrijf voor alle aanspraken van werknemers van Auxilia Beveiliging B.V. dienaangaande.

Lid 8
De aansprakelijkheid van Auxilia Beveiliging B.V. is beperkt tot een bedrag van €10.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak, met een maximum per opdrachtgever van €50.000,-

Lid 9
Auxilia Beveiliging B.V. is niet aansprakelijk voor het verlies van sleutels en/of sleutelsystemen. Na bekendmaken van het verlies van sleutels verplicht de opdrachtgever zich binnen 24 uur de sloten te vervangen.

Lid 10
De opdrachtgever vrijwaart Auxilia Beveiliging B.V. voor aanspraken van derden jegens Auxilia Beveiliging op haar personeel ter zake het verlies van of schade aan goederen te aanzien waarvan Auxilia Beveiliging haar werkzaamheden dient te verrichten.

Lid 11
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het doen van aangifte van enig strafbaar feit, door de werknemers van Auxilia Beveiliging B.V. geconstateerd, bij de plaatselijke politie. Op de overeenkomsten tussen Auxilia Beveiliging B.V. en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.